ระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการท

ระดับประถมศึกษา

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้า

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

Download Now

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้มีเพียงในห้อ

Read more

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อให้ เด็กนักเรียน ได้มีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมไปถึงจิตพิสัยและทักษะชีวิต เพื่อเป็นการวางรากฐานในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเติมเต็มศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกคน

นางนันทกา ลาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทางโรงเรียนจะสอนให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักคิด และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล สามารถที่จะทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป

นางศรีรัตน์ ภาระสำเร็จ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนของเรา

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักอินเตอร์ (Inter Class Programme) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆ กับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"