ระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการท

ระดับประถมศึกษา

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้า

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

Download Now

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้มีเพียงในห้อ

Read more

โรงเรียนของเรา

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme ) และหลักอินเตอร์ (Inter Class Programme) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆ กับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน"